Industriens Fond har bevilliget 8,5 mill. kr. til et 2,5-årigt projekt til forskere fra Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet. Forskerne vil i projektet ”Cybersikkerhed og Forretningskontinuitet” have fokus på at styrke forsvars- og it-industrien samt de små og mellemstore virksomheder, der leverer ydelser til dem.

15. september 2023

Fokus på cybersikkerhed

Projektet har et særligt fokus på forsvarsindustrien samt IT- og kommunikationsteknologiindustrien samt tilgrænsende industrier, som rigtig mange danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er underleverandører til. Projektet udvikler en række fremtidsscenarier for virksomheders forretningsmiljøer med forskellige geopolitiske og cybermæssige udviklinger. Gennem træning i cybersikkerhed bidrager projektet til at øge vidensniveauet om cybersikkerhed generelt blandt SMV’erne. Projektet har desuden et særligt fokus på at sikre intern tværorganisatorisk forståelse for cybersikkerhed, når SMV’erne skal vælge konkrete løsninger, ligesom det er et mål at ændre et eksisterende omkostningsmindset til ét, hvor konkurrencemæssige fordele skabes ved at excellere indenfor cybersikkerhed.

Baggrund for projektet

Omgivelserne for danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er under kraftig forandring. Vi er gået fra en lang periode med et lavt niveau af internationale konflikter til et mere konfliktfyldt niveau, hvor USA spiller en vigtig rolle blandt vestlige allierede, og hvor fokus på kritisk infrastruktur har fået en ny strategisk vigtighed. Den digitale økonomis opståen med internethandel har skabt nye sårbarheder for danske produktions SMV’er. SMV’er er ofte afhængige af eksport for at øge deres forretning, hvorfor geopolitiske kriser som forstyrrelser i forsyningskæderne og markedsadgangsrestriktioner (i tilfælde af internationale sanktioner) vil få større konsekvenser for dem. Herudover er SMV’er særligt sårbare overfor cyberangreb som tyveri af IPR, sabotage og ransomware. Det ses i ny forskning fra SDU, der afslører lav parathed og mangel på viden om cybersikkerhed blandt danske produktions SMV’er. Endelig indeholder det nye EU NIS2-direktiv strengere krav til cybersikkerhed til virksomheder, hvilket også omfatter danske produktions SMV’er.

Projektpartnere

Projektet gennemføres af forskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Center for War Studies og Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet samt fra Forsvarsakademiet. Projektet ledes af professor Jan Stentoft fra Syddansk Universitet.

Mere information:
https://cyber-smv.dk/
Projektet er et ud af fem projekter i et samlet Action:Call fra Industriens Fond (læs mere her).