Vedtægter for Foreningen Business Kolding gældende pr. 1.1.2020.

Nedenstående vedtægter kan ligeledes hentes som pdf. 


§ 1

Foreningens navn er Foreningen Business Kolding. Foreningen benytter samtidig binavnet Kolding Erhvervsråd (Foreningen Business Kolding).

Foreningen er dannet ved en fusion mellem Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding.

Foreningen Business Kolding er en uafhængig forening. Dets hjemsted er Kolding Kommune.


§ 2

Foreningen Business Koldings formål er:

 1. at skabe relationer mellem foreningens medlemmer
 2. at understøtte og udvikle rammerne for alle virksomhederne i Kolding Kommune
 3. at fremme turist- og handelslivet i Kolding Kommune
 4. at understøtte Fonden Business Koldings til enhver tid gældende strategi
 5. at være det samlede erhvervslivs repræsentant og talerør udadtil

 

§ 3

Foreningen Business Kolding vælger ved den årlige generalforsamling af medlemskredsen et repræsentantskab, der udpeges og vælges således:

Kolding Byråd udpeger en repræsentant for hvert parti, som er repræsenteret i Kolding Byråd. Den til enhver tid siddende borgmester repræsenterer sit parti.

LO udpeger ét medlem til repræsentantskabet.

Campusrådet Kolding udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere de videregående uddannelser i Kolding.

UU-rådet udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere ungdomsuddannelserne i Kolding.

Den siddende bestyrelse for Foreningen Business Kolding udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere områdets iværksættere.

Bestyrelsen for Destinationsturismesamarbejdet, som Kolding Kommune indgår i, udpeger to medlemmer til repræsentantskabet. De to medlemmer, skal drive turismevirksomhed beliggende i Kolding Kommune. Udpegningen gælder for 2 år ad gangen, således at 1 medlem er på valg hvert år.

Handelsforeninger i Kolding kommune, Vamdrup, Lunderskov, Christiansfeld, Foreningen City Kolding, Centerforeningen i Kolding Storcenter, Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk udpeger i fællesskab to medlemmer til repræsentantskabet, som skal repræsentere detailhandlen i Kolding Kommune. Udpegningen gælder for 2 år ad gangen, således at 1 medlem er på valg hvert år.

Det forudsættes, at de udpegede repræsentanter skal være ansat eller have et andet tilsvarende tilhørsforhold til en medlemsvirksomhed eller –organisation.

Herudover vælger generalforsamlingen 20 medlemmer.

Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at 10 medlemmer er på valg hvert år.

Der søges bredt efter kandidater til repræsentantskabet blandt medlemmerne. Medlemmer kan meddele deres kandidatur til repræsentantskabet senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer har også mulighed for at opstille på selve generalforsamlingen.

Fratræder et på generalforsamlingen valgt repræsentantskabsmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder den kandidat i repræsentantskabet, som ved det seneste valg på generalforsamling fik flest stemmer uden at opnå valg, for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsen kan udpege observatører til repræsentantskabet fra andre relevante aktører, og der kan inviteres gæster med til repræsentantskabsmøderne, hvis dette er relevant.

 

§ 4

Repræsentantskabet vælger af sin midte formand og næstformand samt yderligere 5 medlemmer, hvoraf et medlem skal repræsentere turismebranchen og et medlem skal repræsentere detailhandelsbranchen. Den til enhver tid siddende borgmester er født medlem af bestyrelsen. Disse 8 udgør foreningens bestyrelse.

Valg til bestyrelsen sker for 1 år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide vælger repræsentantskabet, efter bestyrelsens indstilling et nyt medlem, således bestyrelsen til enhver tid består af 8 medlemmer.

Medlemmerne udøver deres rettigheder gennem:
          Repræsentantskabet
          Bestyrelsen
          Direktionen


§ 5

Bestyrelse og repræsentantskab har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som kommer til deres kundskab under deres virke for foreningen, medmindre andet er aftalt mellem bestyrelsens eller repræsentantskabets medlemmer, eller medmindre oplysningen efter sin natur er egnet til at komme til andres kundskab.

 
§ 6

Foreningen Business Kolding har et permanent stående udvalg som varetager turisme- og detailerhvervets interesser. Udvalget består af 8-10 medlemmer af Foreningen Business Kolding, som repræsenterer turisme- og detailbranchen i Kolding Kommune, hvoraf de 4 udpegede medlemmer af repræsentantskabet for turisme- og detailbranchen er fødte medlemmer af det stående udvalg. Bestyrelsen udpeger yderligere 4-6 medlemmer til det stående udvalg, og det er bestyrelsens ansvar at fordele medlemskaberne ligeligt både geografisk og branchemæssigt. Udvalget fungerer som advisory board for foreningens bestyrelse ift. opgaver, som vedrører detail- og turismebranchen.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om udvalgenes virksomhed.

 

§ 7

Foreningens opgaver udføres direkte eller gennem Fonden Business Kolding eller andre egnede institutioner, firmaer eller personer.

Foreningens midler forvaltes af Fonden Business Kolding og kan udelukkende anvendes til de under § 2 nævnte formål efter bestyrelsens bestemmelse.


§ 8

Repræsentantskabet holder minimum møde 2 gange årligt efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelser sker på mail med mindst 14 dages varsel, og dagsorden udsendes mindst 8 dage før mødets afholdelse.


§ 9

Repræsentantskabets møder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Referat fra repræsentantskabsmøderne udsendes senest 8 dage efter mødernes afholdelse, hvor indsigelser til de fremsendte referater skal være formanden i hænde senest 8 dage efter fremsendelsen.


§ 10

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på mail til medlemmer og tilsluttede organisationer med mindst 14 dages varsel til afholdelse hvert år inden udgangen af februar måned. Alle medlemmer skal oplyse mailadresse til foreningen og løbende ajourføre denne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette. Repræsentantskabet kan, såfremt 1/3 af repræsentantskabsmedlemmer skriftligt tilkendegiver dette, kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hurtigst muligt efter, at kravet herfor er fremsendt.

På generalforsamlingen kan deltage medlemmer og ansatte hos medlemmer samt andre personer, der indbydes særskilt af bestyrelsen.

Indkomne forslag fra medlemmer til generalforsamling skal være Foreningen Business Koldings sekretariat i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 11

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 3, herunder oplæsning af meddelelse fra Kolding Byråd, de faglige organisationer, Campusrådet, UU-rådet, detailbranchen og turismedestinationssamarbejdet om, hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor hvert fremmødt medlem har én stemme. Ændringer af vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning skal dog ske med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og kun efter vedtagelse på to afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.

 

§ 12

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.


§ 13

Foreningen tegnes af den adm. direktør i Fonden Business Kolding i forening med formanden for bestyrelsen eller næstformanden for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen og næstformanden for bestyrelsen i forening.


§ 14

Som medlem kan optages enhver virksomhed eller forening, der har adresse i Kolding-området eller i øvrigt har tilknytning til egnen.

Kontingentet betales forud for ét år ad gangen.

Opsigelse af medlemskab kan ske uden særskilt varsel til udløbet af et kalenderår.


§ 15

I tilfælde af foreningens opløsning træffer den sidst afholdte generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue, værdier og arkiv.


§ 16

Disse vedtægter afløser de på erhvervsrådets møde den 28. oktober 1941 vedtagne vedtægter med ændringer af 27/9 1944, 26/2 1949, 1/10 1968, 4/3 1977, 27/2 1979, 28/2 1980, 23/2 1995, 1/4 1997, 22/2 2007, 31/3 2011, 24/3 2015, 29/3 2016 og på følgende ekstraordinære generalforsamlinger:

Kolding Turistforening d. 5/9 2019, Kolding Handelsråd d. 12/9-2019 og Foreningen Business Kolding d. 10/10 2019 og d. 30/10 2019.